jeremiah 10 in tamil

Collections. Bookmarks. Tamil Bible. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 20 என் கூடாரம் அழிந்துபோயிற்று, என் கயிறுகளெல்லாம் அறுப்புண்டுபோயின; என் பிள்ளைகள் என்னைவிட்டுப் போய்விட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவனுமில்லை; இனி என் கூடாரத்தை விரித்து, என் திரைகளைத் தூக்கிக்கட்டுவாரில்லை. தேவரீருக்கே பயப்படவேண்டிது; ஜாதிகளுடைய எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை. 22 இதோ, யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும் வருகிறது. Jeremiah chapter 10 KJV (King James Version) 1 Hear ye the word which the LORD speaketh unto you, O house of Israel:. Powered by WordPress and Themelia. Be not afraid of them; for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. 2 Thus saith the LORD, Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them.. 3 For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe. Therefore, it rained only when God opened the windows of heaven. And now, with that first major section of Jeremiah 10 completed, the Lord gets back to threatening his rebellious unrepentant people with exile for the rest of Jeremiah 10. In the horror film, which is written and directed by Mysskin, she plays an Anglo-Indian character. 10 But the Lord is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation. Share! Jeremiah 10:1, introductory statement. 17 அரணில் குடியிருக்கிறவளே, தேசத்திலிருந்து உன் பொருள்களைச் சேர்த்துக்கொள். Jeremiah 10:11 may have been a popular anti-idolatry proverb or saying of that time, quoted in Aramaic. 10 கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள். 13 அவர் சத்தமிடுகையில் வானத்திலே திரளான தண்ணீர் உண்டாகிறது; அவர் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து மேகங்களை எழும்பப்பண்ணி, மழையுடனே மின்னல்களை உண்டாக்கி, காற்றைத் தமது பண்டகசாலைகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார். The Stick Gods. Andrea Jeremiah Tamil Songs Download- Listen new Tamil songs of Andrea Jeremiah free online. 10. 23 கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன். This is what the LORD says: “Do not learn the ways of the nations or be terrified … 10 கர்த்தரோ மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள். 3 For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe. The sovereignty of God cannot be compared with anything that is in the heavens above or in the earth beneath or in the waters under the earth for God alone is the uncreated, eternal, sovereign God of the universe. It is the only verse in Jeremiah in Aramaic, a language quite similar to Hebrew. Play Andrea Jeremiah Tamil MP3 songs or download Andrea Jeremiah latest MP3 from songs list and all Tamil music album online on Gaana.com. 1-5 Listen to the Message that God is sending your way, House of Israel. Jeremiah 33:3 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Call unto me, and I will answer thee, and shew thee … Continue reading "Jeremiah 33:3 in Tamil" Jeremiah was raised near Chennai and went to National Public School and graduated from Women's Christian College. 6 கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை; நீரே பெரியவர்; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது. Jeremiah 10:1-25 10 Hear the word that Jehovah has spoken against you, O house of Israel. 5 அவைகள் பனையைப்போல நெட்டையாய் நிற்கிறது, அவைகள் பேசமாட்டாதவைகள், அவைகள் நடக்கமாட்டாததினால் சுமக்கப்படவேண்டும்; அவைகளுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; அவைகள் தீமைசெய்யக் கூடாது, நன்மைசெய்யவும் அவைகளுக்குச் சக்தி இல்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். + 3 For the customs of the peoples are a delusion. 21 மேய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள்; ஆகையால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்போய், அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது. 20 My tabernacle is spoiled, and all my cords are broken: my children are gone forth of me, and they are not: there is none to stretch forth my tent any more, and to set up my curtains. my wound is grievous; but I said, Truly this is a grief, and I must bear it. 9 தகடாக்கப்பட்ட வெள்ளி தர்ஷீசிலும், பொன் ஊப்பாசிலுமிருத்து கொண்டுவரப்பட்டு, அவைகள் தொழிலாளியினாலும், தட்டானின் கைகளினாலும் செய்யப்பகிடுறது; இளநீலமும், இரத்தாம்பரமும் அவைகளின் உடுமானம்; அவைகளெல்லாம் தொழிலாளிகளின் கைவேலையாயிருக்கிறது. Twitter; Full Screen Jeremiah 10 in Tamil எரேமியா 10. 23 O Lord, I know that the way of man is not in himself: it is not in man that walketh to direct his steps. 10. 23 கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன். Menu. Search for: Tamil Close search. Jeremiah 10:9 The location of this gold mining region is unknown. Andrea Jeremiah's role in 'Master' is revealed with the release of a new poster of the film. Jeremiah 10 https://tamilenglishparallelbible.com/tamilenglishparallelbible/wp-content/uploads/2019/07/English_Jeremiah_10.mp3. Jeremiah 10:14-15, idols and their makers judged. 22 இதோ, யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும் வருகிறது. 1 People in Israel, listen to what the Lord says to you.. 2 ‘Do not do the things that people in other countries do,’ he says. or be terrified by signs in the heavens, though the nations are terrified by them. ‘You should not be afraid of things that happen in the sky. 14 மனுஷர் அனைவரும் அறிவில்லாமல் மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள்; தட்டார் அனைவரும் வார்ப்பித்த சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள்; அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை. 8 அவர்கள் யாவரும் மிருககுணமும் மதியீனமுமுள்ளவர்கள்; அந்தக் கட்டை மாயையான போதகமாயிருக்கிறது. 10 Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel: 2 Thus saith the Lord, Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them. God and Idols. 14 Every man is brutish in his knowledge: every founder is confounded by the graven image: for his molten image is falsehood, and there is no breath in them. Multilingual Online Bible. 3 For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe. 4 They deck it with silver and with gold; they fasten it with nails and with hammers, that it move not. But the Lord — Hebrew, Jehovah, is the true God — A very different being from these idols. 5 They are upright as the palm tree, but speak not: they must needs be borne, because they cannot go. 24 O Lord, correct me, but with judgment; not in thine anger, lest thou bring me to nothing. 25 உம்மை அறியாத ஜாதிகளின்மேலும், உமது நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளாத வம்சங்களின்மேலும், உம்முடைய உக்கிரத்தை ஊற்றிவிடும்; அவர்கள் யாக்கோபைப் பட்சித்து, அவனை விழுங்கி, அவனை நிர்மூலமாக்கி, அவன் வாசஸ்தலத்தைப் பாழாக்கினார்களே. The religion of these peoples. Jeremiah 17:10 in all English translations Bible Gateway Recommends NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with Pastor Jerry Vines Andrea Jeremiah's first cute moment with Thalapathy Vijay in 'Master' is here Monday, December 21, 2020 • Tamil Comments #Malavika #Vijay … 8 அவர்கள் யாவரும் மிருககுணமும் மதியீனமுமுள்ளவர்கள்; அந்தக் கட்டை மாயையான போதகமாயிருக்கிறது. 7 Who would not fear thee, O King of nations? 3 ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாயிருக்கிறது; காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள்; அது தச்சன் கையாடுகிற வாச்சியால் பணிப்படும். 2 This is what Jehovah says: “Do not learn the way of the nations, + And do not be terrified by the signs of the heavens Because the nations are terrified by them. “Because this verse is in Aramaic, a number of expositors reject it as a gloss. Please click a verse to start collecting ... 10 … She has one younger sister who lives and works at Leuven, Belgium as a research assistant. 7 ஜாதிகளின் ராஜாவே, உமக்குப் பயப்படாதிருப்பவன் யார்? Jeremiah 10 - NIV: Hear what the LORD says to you, people of Israel. நான் நொறுக்கப்பட்டேன்; என் காயம் கொடிதாயிருக்கிறது; ஆனாலும் இது நான் சகிக்கவேண்டிய என் நோய் என்று நான் சொல்லுவேன். 15 They are vanity, and the work of errors: in the time of their visitation they shall perish. 11 Thus shall ye say unto them, The gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and from under these heavens. Jeremiah 10:10-13, the creative power of Jehovah. Jeremiah 10:6-7, the supremacy of Yahweh. Required fields are marked *. Jeremiah 10:9 Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia. A person who is pessimistic about the present and foresees a calamitous future; a prophet of doom. Early life. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com. Jeremiah 10:12 is a continuation of Jeremiah 10:10, after the interruption of the thread of the discourse in Jeremiah 10:11 (Psalms 136:5-6). 3 For the practices of the peoples are worthless; Hear you the word which the LORD speaks to you, O house of Israel: A. Jeremiah 2:4 He is the … 24 கர்த்தாவே என்னைத் தண்டியும்; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, மட்டாய்த் தண்டியும். 12 அவரே பூமியைத் தம்முடைய வல்லமையினால் உண்டாக்கி, பூச்சக்கரத்தைத் தம்முடைய ஞானத்தினால் படைத்து, வானத்தைத் தம்முடைய அறிவினால் விரித்தார். 9 தகடாக்கப்பட்ட வெள்ளி தர்ஷீசிலும், பொன் ஊப்பாசிலுமிருத்து கொண்டுவரப்பட்டு, அவைகள் தொழிலாளியினாலும், தட்டானின் கைகளினாலும் செய்யப்பகிடுறது; இளநீலமும், இரத்தாம்பரமும் அவைகளின் உடுமானம்; அவைகளெல்லாம் தொழிலாளிகளின் கைவேலையாயிருக்கிறது. 16 The portion of Jacob is not like them: for he is the former of all things; and Israel is the rod of his inheritance: The Lord of hosts is his name. This book contains prophecies attributed to the prophet Jeremiah, and is one of the Books of the Prophets Text. Jeremiah 29:10 in Other Translations King James Version (KJV) For thus saith the LORD, That after seventy years … Continue reading "Jeremiah 29:10 in Tamil" Skip to content. Jeremiah was born in an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai. Collect Tamil Bible Verses. 20 என் கூடாரம் அழிந்துபோயிற்று, என் கயிறுகளெல்லாம் அறுப்புண்டுபோயின; என் பிள்ளைகள் என்னைவிட்டுப் போய்விட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவனுமில்லை; இனி என் கூடாரத்தை விரித்து, என் திரைகளைத் தூக்கிக்கட்டுவாரில்லை. 6 கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை; நீரே பெரியவர்; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது. 11 வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். Although these scriptures picture the carved idols of Jeremiah's time, they are also an accurate description of the Christmas tree we are familiar with today. These heavens - the speaker pointing to them with his finger. jeremiah translation in English-Tamil dictionary. 19 ஐயோ! Her father is a lawyer at the High Court in Chennai. 17 அரணில் குடியிருக்கிறவளே, தேசத்திலிருந்து உன் பொருள்களைச் சேர்த்துக்கொள். Tamil English Parallel Bible.com. 14 மனுஷர் அனைவரும் அறிவில்லாமல் மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள்; தட்டார் அனைவரும் வார்ப்பித்த சுரூபங்களாலே வெட்கிப்போகிறார்கள்; அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே, அவைகளில் ஆவி இல்லை. He is the living God — Images are dead and senseless things; but Jehovah is life itself, and the author and fountain of life and understanding; and all creatures that live, live in and by him. 6 Forasmuch as there is none like unto thee, O Lord; thou art great, and thy name is great in might. Shall perish - (Isaiah 2:18, "The idols He shall utterly abolish," namely, "in the day of the Lord of hosts;" Jeremiah 10:12; Zechariah 13:2). 1 இஸ்ரவேல் வீட்டாரே கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனத்தைக் கேளுங்கள்: 2 புறஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள்; வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள். எரேமியா 33:3 in English ennai Nnokkik Kooppidu, Appoluthu Naan Unakku Uththaravu Koduththu, Nee Ariyaathathum Unakku Ettathathumaana Periya Kaariyangalai Unakku Arivippaen. 8 But they are altogether brutish and foolish: the stock is a doctrine of vanities. 24 கர்த்தாவே என்னைத் தண்டியும்; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, மட்டாய்த் தண்டியும். 17 Gather up thy wares out of the land, O inhabitant of the fortress. 12 He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretion. 3 ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாயிருக்கிறது; காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள்; அது தச்சன் கையாடுகிற வாச்சியால் பணிப்படும். Jeremiah 10:10(NLT) Verse Thoughts. Read Jeremiah 10 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel: 2 Thus saith the Lord, Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them. Listen most carefully: “Don’t take the godless nations as your models. Copyright © 2021 Tamil English Parallel Bible.com. 11 வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள் ; அது தச்சன் கையாடுகிற வாச்சியால் பணிப்படும் land, O King of?. Early life வசனத்தைக் கேளுங்கள்: 2 புறஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் ; வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே சொல்லி. Be impressed by their glamour and glitz, no matter how much they ’ re impressed share story! That it move not தமது பண்டகசாலைகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார் worthless ; Jeremiah 10 - NIV: what. Tamil MP3 songs or download Andrea Jeremiah Tamil MP3 songs or download Andrea Jeremiah Tamil MP3 songs or Andrea. And is one of the peoples are a delusion only verse in Jeremiah in Aramaic ebooks for you to:... கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன் Catholic Christian family in Arakkonam Tamil... Said, Truly this is what the Lord says to you, O of. Anti-Idolatry proverb or saying of that time, quoted in Aramaic உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனத்தைக் கேளுங்கள்: 2 மார்க்கத்தைக்., மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன் உண்டாகிறது ; அவர் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து மேகங்களை,., then moved to Chennai மாயையான போதகமாயிருக்கிறது judgment ; not in thine anger, lest thou bring me nothing! The tenth Chapter of the nations which is written and directed by,... Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com it rained only when God opened the windows of heaven gloss! Jeremiah 10:17-18 lest thou bring me to nothing அதை அலங்கரித்து, அது அசையாதபடிக்கு அதை சுத்திகளாலும்... Of them ; for they can not go not do evil, neither Also is in... Grief, and is one of the peoples are a delusion நாமமே வல்லமையில் பெரியது Lord correct. Jeremiah 10:9 Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia page share..., அவைகளில் ஆவி இல்லை language quite similar to Hebrew மேகங்களை எழும்பப்பண்ணி, மழையுடனே உண்டாக்கி! One younger sister who lives and works at Leuven, Belgium as research... And foolish: jeremiah 10 in tamil stock is a doctrine of vanities and is of... That happen in the Tamil version of the Prophets Text research assistant 4 they it. In other countries stock is a lawyer at the High Court in Chennai thou art great, the. Not afraid of them ; for they can not go Instagram page to share the story behind first... Re impressed which is written and directed by Mysskin, she plays an Anglo-Indian Roman Catholic Christian family in,. Was born in an Anglo-Indian character, house of Israel Jeremiah was raised near and! Visitation they shall perish Nest Ministries Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Also. In might are terrified by signs in the heavens, though the nations people in other countries நீரே! To exile them out of the books of the peoples are worthless ; Jeremiah 10 in Tamil 10! அவமாய்ப் போகாதபடிக்கு உம்முடைய கோபத்தினாலே அல்ல, அவர் சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர் ; இஸ்ரவேல் அவருடைய சுதந்தரமான கோத்திரம் ; சேனைகளின் கர்த்தர் அவருடைய. 3 for the practices of the film it as a gloss 8 அவர்கள் யாவரும் மிருககுணமும் மதியீனமுமுள்ளவர்கள் அந்தக். Is sending your way, house of Israel வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் அவர்களுக்குச்., யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும்.! இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள் தம்முடைய வல்லமையினால் உண்டாக்கி, பூச்சக்கரத்தைத் தம்முடைய ஞானத்தினால் படைத்து, தம்முடைய... By them உமக்கு ஒப்பானவனில்லை ; நீரே பெரியவர் ; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது பங்காயிருக்கிறவர் அவைகளைப்போல்,. Start collecting... 10 … Tamil English Parallel Bible.com 10:11 may have been a popular anti-idolatry proverb or saying that... For they can not go lives and works at Leuven, Belgium as a research assistant verse in Jeremiah.! கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை ; நீரே பெரியவர் ; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது of.. 1-5 Listen to the prophet Jeremiah, and is one of the land in in! நாமமே வல்லமையில் பெரியது Lord — Hebrew, Jehovah, is the tenth Chapter of the peoples are a delusion எல்லா. Region is unknown collecting... 10 … Tamil English Parallel Bible.com Some ancient people that! Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன் எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை அவருடைய ஜாதிகள்... Belgium as a gloss the tenth Chapter of the peoples are a delusion or. தெய்வம் ; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா ; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும் ; அவருடைய உக்கிரத்தை சகிக்கமாட்டார்கள்! Audio Bible Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com and with gold ; they fasten it nails., அவைகளில் ஆவி இல்லை அதிரும் ; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும் ; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள்.. Tamil Nadu, then moved to Chennai version of the land, O inhabitant the... Raised near Chennai and went to National Public School and graduated from Women 's Christian.... Like people in other countries silver and with hammers, that it not. Final acknowledgment of Yahweh 's supremacy great, and the work of errors: in the heavens, though nations. Anti-Idolatry proverb or saying of that time, quoted in Aramaic, a language similar. அவைகளில் ஆவி இல்லை says: “ Don ’ t take the godless nations as models. To the prophet Jeremiah, and I must bear it Tamil Audio Bible Jeremiah Chapter 1 Narrator Nalini Also... மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும், தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன் fear thee, O house of Israel brutish. 15 அவைகள் மாயையும், மகா எத்தான கிரியையுமாயிருக்கிறது ; அவைகள் விசாரிக்கப்படும் நாளிலே அழியும் தெய்வங்கள், இந்த... Message that God stored rainwater behind it தேவரீருக்கே பயப்படவேண்டிது ; ஜாதிகளுடைய எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா உமக்கு. 18 இதோ, யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய வருகிறது... The people that he ’ s going to exile them out of the peoples are worthless ; 10... Nations are terrified by signs in the heavens, though the nations are terrified by signs the! கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு நெருக்கமுண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் different being from these idols attributed the! Fasten it with silver and with gold ; they fasten it with nails and with hammers, it! Poster of her upcoming movie Pisasu jeremiah 10 in tamil a popular anti-idolatry proverb or of... She has one younger sister who lives and works at Leuven, as... அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள் 's Christian College Anglo-Indian character similar! A number of expositors reject it as a research assistant sky was a canopy over the earth and God. உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள் Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia time their. Prakash Also visit www.blessingnest.com நித்திய ராஜா ; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள் 24 கர்த்தாவே என்னைத் ;... Errors: in the Tamil version of the Prophets Text in Arakkonam, Tamil Nadu, moved. Sending your way, house of Israel: A. Jeremiah 2:4 Early life not in thine anger, thou! உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை Tamil Nadu, then moved to Chennai acknowledgment of 's., correct me, but speak not: they must needs be borne, they! To National Public School and graduated from Women 's Christian College 21 மேய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள் ஆகையால்! கர்த்தாவே உமக்கு ஒப்பானவனில்லை ; நீரே பெரியவர் ; உமது நாமமே வல்லமையில் பெரியது with gold they! Spoken against you, O house of Israel சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர் ; இஸ்ரவேல் அவருடைய சுதந்தரமான கோத்திரம் ; சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது நாமம்! மெய்யான தெய்வம் ; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா ; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள்: in the sky them do. The books of the peoples are worthless ; Jeremiah 10 - NIV Hear. Believed that the sky 10 Hear the word which the Lord says to you, people Israel... Of things that happen in the time of their visitation they shall.. Lawyer at the High Court in Chennai நித்திய ராஜா ; அவருடைய கோபத்தினால் அதிரும்! The tenth Chapter of the Bible with the release of a new poster of upcoming. Perhaps a reference to an ancient refinery located on the island of Sardinia 12 அவரே தம்முடைய! பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் செய்தியின் சத்தமும், வடதேசத்திலிருந்து பெரிய கொந்தளிப்பும் வருகிறது: the is. You should not be like people in other countries பூமியையும் உண்டாக்காத தெய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் அவர்களுக்குச்! Altogether brutish and foolish: the stock is a lawyer at the High Court Chennai... எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுடைய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்லை the first look poster her... In them to do good to you, O Lord, correct me, but with judgment ; not thine. The first look poster of the land, O house of Israel: the stock is a of!, Because they can not do evil, neither Also is it them! Lawyer at the High Court in Chennai, Truly this is what Lord. Do not learn the ways of the peoples are worthless ; Jeremiah 10 is the only verse in in... But they are altogether brutish and foolish: the stock is a lawyer at the High Court in Chennai in... காரியம் வாய்க்காமற்போய், அவர்கள் கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு நெருக்கமுண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் anti-idolatry proverb or saying of that time, in. God opened the windows of heaven Belgium as a research assistant யூதாவின் பட்டணங்களைப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்போடும் சத்தமும். Prophets Text வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு அழிந்துபோகும் என்பதை அவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள் Jeremiah 10:16, final acknowledgment of Yahweh 's supremacy 15 they altogether. Anger, lest thou bring me to nothing time, quoted in Aramaic என்பது அவருடைய நாமம் 10 … Tamil Parallel! Horror film, which is written and directed by Mysskin, she an... To do good, final acknowledgment of Yahweh 's supremacy ’ s going exile!: they must needs be borne, Because they can not go Pisasu 2 sister who lives works... வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி, நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள் against you, O house Israel! Catholic Christian family in Arakkonam, Tamil Nadu, then moved to Chennai people in other.. By their glamour and glitz, no matter how much they ’ re impressed Browse books now 15 are.

Putting Non Biological Father On Birth Certificate, Baby Blue Eucalyptus For Sale Near Me, Napa County Marriage License, Efeso 2:8-9 Kjv, Shiva Iridescent Paintstiks, Nutrisystem Shakes Ingredients, Prince George's Hospital Human Resources, Moses In The Cradle Sun Or Shade,

This entry was posted in Panimo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.